Regulamin konkursu SOS dla Maluszka i Mamy w Akademii Maluszka i Mamy
PATRES S.C.
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest PATRES S.C. ul. Liliowa 32 R, 15-697 Białystok, NIP: 9662136329
2. Fundatorem nagrody jest Ogranizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie www. https://www.facebook.com/maluszekimama (zwanej dalej “Fanpage”)
Warunki uczestnictwa
1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage. 6. Konkurs trwa od 22.03.2020 do 27.03.2020 do godziny: 23:59.
4. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 29.03.2020 za pośrednictwem FanPage.
5. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.
Zadanie konkursowe
1. Zadanie konkursowe polega: na napisaniu w komentarzu pod postem czego Mama obawia się w związku z ostatnim trymestrem ciąży, porodem, bądź też opieki nad noworodkiem.
2. W konkursie zostanie wybranch 5 zwycięzców.
3. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą Komentarze, które ich zdaniem będą najbardziej kreatywne, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku. Nagrodą w konkursie jest: 30 minutowa rozmowa telefoniczna, lub online (komunikator Messenger na fb) z położną Ewą Sobecką
5. Nagrodę można odebrać po uprzednim określeniu terminu z położną.
6. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 30.04.2020. Po tym terminie nagroda traci ważność.
7. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
10. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.